Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče v Domově

V Domově pro seniory Skalice, p.o. je přímá obslužná péče zajišťována týmem odborně vyškolených  pracovníků v sociálních službách nepřetržitě, po dobu 24 hodin. Cílem je poskytování komplexní péče o základní životní potřeby uživatelů – biopsychosociální a spirituální.
 

Péče zahrnuje:

  • Pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc, podpora či asistence při oblékání, stravování, pohybu
  • Nácvik soběstačnosti vedoucí k obnově, zachování, ev. podpoře zachovaných funkcí
  • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • Pomoc při adaptaci na nové prostředí
  • Další činnosti – orientace v prostředí, doprovod uživatelů, obstarávání osobních záležitostí, péče o lůžko, čistota prostředí aj….
  • Zaměstnanci domova v roli klíčového pracovníka vytváří a přehodnocuje s uživateli individuální plán dle jejich schopností, možností, dovedností a přání. 
 

Pokud potřebuje uživatel pomoc při jakémkoliv úkonu, má možnost přivolat si personál signalizačním zařízením. Pomoc a podpora je poskytována kvalifikovaně, důstojně s ohledem na potřeby uživatelů a v souladu s posláním domova tak, aby uživatelé mohli vést,  podle svých představ, běžný způsob života.

Zapojení rodiny do péče

Rodinní příslušníci i blízké osoby uživatelů služby se mohou konkrétně zapojit do péče při hygieně, stravování, nákupech, procházkách, volnočasových aktivitách, doprovodech k lékaři a v dalších oblastech péče.
top