Domov se zvláštním režimem

Informace o službě

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění § 50 se v Domově se zvláštním režimem Skalice (dále jen DZR Skalice nebo Domov), poskytují pobytové služby osobám, které v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Poslání

Vytváříme příjemné prostředí, podmínky pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby. Podporujeme soběstačnost, návyky, dovednosti a společenské kontakty, zabraňujeme sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života.

Cílová skupina

Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 50 let, které trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Služba je určena pro

Služba je určena zejména osobám, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní  stav  jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný  život, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit členy rodiny,  osobami blízkými, nebo jinými službami sociální péče.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

Ubytování

Snahou je, aby každý soukromý prostor vyjadřoval individualitu uživatele. Po dohodě s ředitelkou domova si uživatel dovybavuje soukromý prostor částečně nábytkem a vybavením.

Stravování

Domov  zajišťuje pro uživatele celodenní stravování formou snídaně, oběda, večeře, dopolední a odpolední svačiny dle předem zveřejněného jídelního lístku ve vlastním kuchyňském provozu.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu v nepřetržitém režimu (24 hodin).

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče zajišťována týmem odborně vyškolených  pracovníků v sociálních službách nepřetržitě, po dobu 24 hodin. Cílem je poskytování komplexní péče o základní životní potřeby uživatelů – biopsychosociální a spirituální.

Aktivizační činnosti

Plán volnočasových aktivit pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu.

Sociální práce

Sociální pracovnice domova Vás budou provázet před nástupem, i během Vašeho pobytu v domově. Můžete se na ně obrátit s jakýmkoliv problémem či dotazem, a to osobně, telefonicky či emailem.

Sociálně-terapeutické činnosti

Canisterapie, trénink paměti, muzikoterapie, taneční terapie, reminiscenční terapie, reborn terapie a snoezelen.

Fakultativní služby

Nad rámec základních činností nabízíme uživatelům i tzv. fakultativní činnosti (služby), jejichž výčet a ceny určuje ceník. Rozsah a četnost fakultativních činností je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

Regionální karta

Regionální karty podrobně definují obsah sociálních služeb skrze potřeby uživatelů, tj. definují, v čem může služba uživatele podpořit, co bude společně s uživatelem řešit.
 

Informace pro zájemce o službu

top