Sociálně-terapeutické činnosti

Nabídka sociálně-terapeutických činností

  • Canisterapie se stala mezi uživateli velmi oblíbenou. Při těchto setkáních se speciálně vycvičenými psy je využíváno pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka.  Canisterapie – rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podněcuje komunikaci, pomáhá nácviku paměti, rozvíjí citovou a poznávací složku, podněcuje k pohybu a hře, relaxaci, ale působí i v rovině rehabilitace /polohování, motorika/, ovlivňuje psychiku a přispívá k duševní rovnováze. Canisterapie probíhá v našem domově jedenkrát měsíčně za přítomnosti canisterapeuta, jeho psa a zaměstnance domova, a to formou skupinovou, ale i individuální u lůžka uživatele.
  • Trénink paměti - formou procvičování, udržení či zlepšení funkcí poznávacích procesů, a to pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení, bez psychické zátěže a stresu. Jde nejenom o cvičení paměti, postřehu, získávání nových poznatků, ale i o upevňování již dříve získaných vědomostí. K aktivizaci paměti jsou využívány křížovky, rébusy, slovní hry, doplňovačky apod.  
  • Muzikoterapie - léčba hudbou je využívána ke zmírnění úzkosti, strachu, bolesti, napomáhá komunikaci, rozvíjí emoce a psychický stav. V domově probíhá poslechem hudby, aktivním zapojením uživatelů zpěvem, použitím jednoduchých hudebních nástrojů a rehabilitačních pomůcek, zapojení se i pohybem.
  • Taneční terapie - jedná se o aktivizačně - rehabilitační cvičení. Tato metoda je zaměřena jak na aktivní seniory, tak na seniory s Alzheimerovou nemocí či upoutané na invalidní vozík. Při tanci jsou procvičovány jednotlivé partie těla, koordinace pohybů a motoriky, paměť. Tato terapie napomáhá také k rozvoji komunikace a psychicky jako prevence depresívních a úzkostných stavů.  
  • Reminiscenční terapie – cílem této „vzpomínkové terapie“ je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu a zlepšit tak kvalitu jeho života. Vzpomínek je využíváno jako terapeutického prostředku, jelikož v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Napomáhají navození kladných emocí, uvědomění si svého já, pomáhají člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích, zmírňují pocit úzkosti a osamění. Využívána jsou vzpomínková alba (fotografie z mládí, rodiny), významné drobné předměty dřívější doby (krabička vzpomínek), obrazy, poslech hudby a sledování filmů pro pamětníky.
  • Reborn terapie – terapie s realistickou panenkou, pozitivně působení na psychickou pohodu seniorů, zejména seniorek. Tyto panenky mohou navodit náhradní citovou a sociální vazbu, což je využíváno například při potřebě navázat s uživatelem kontakt. Panenky navozují příjemné pocity svým roztomilým vzhledem, podporují paměť, rozvíjejí komunikaci i zájem o okolní dění. Mohou snižovat pocity úzkosti či osamění. Při zpívání známých písniček dochází k přirozenému procvičování a tréninku paměti a zároveň k reminiscenční terapii, kdy dochází k vybavování si vzpomínek na dětství, výchovu dětí a uživatelé si tak udržují co nejdéle stávající komunikační schopnosti.
  • Snoezelen – multismyslová relaxační terapie / muzikoterapie, aromaterapie, světelné efekty, stimulující pomůcky, jemné vibrace/, která efektivně působí na zdraví uživatele, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti. Mezi principy metody práce patří – vytvoření prostředí, které nabízí smyslové podněty, princip přiměřenosti stimulů, individuální přístup, holistický přístup, orientace na uživatele a vytvoření vzájemného mezilidského vztahu. Uživatel si sám zvolí, která z terapií je mu nejpříjemnější. 
top